top of page

Общи условия:

 1. Не­об­хо­ди­ми до­ку­мен­ти за за­пис­ва­не

1.1. Валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването,

1.2. За де­ца под 18 г., Валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването

1.2.1 За де­ца под 18 г пътуващи сами или с единия от родителите - но­та­ри­ал­но за­ве­ре­на дек­ла­ра­ция от двамата ро­ди­те­ли, че са съг­лас­ни де­те­то им да пъ­ту­ва в чуж­би­на, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия, следва да се носят по време на екскурзията. При неизпълнение на тези  условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това са за сметка на потърпевшите.

2. НАЧИН ЗА ЗАПИСВАНЕ - За да заявите Вашето пътуване е необходимо да представите необходимите документи и да внесете депозит 10 %.

3. СРОКОВЕ И начин на плащане

3.1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ - Заплащането може да се извърши в брой  или по банков път.

3.2. Де­по­зит - За да счи­та­те, че пъ­ту­ва­не­то Ви е за­я­ве­но, е не­об­хо­ди­мо да сключите договор за организирано пътуване или индивидуално пътуване и  да вне­се­те депо­зит в раз­мер на 10% от стойността на пакетната цена.

За самолетните пътувания - резервацията се счита за валидна, ако е внесена цялата стойност на самолетните билети и само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа.

3.3. Сро­к ЗА ДОПЛАЩАНЕ: за самолетните програми – най-късно до 14 дни преди датата на отпътуване.

3.4.ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ - Ако по желание на ПОТРБИТЕЛЯ трябва да бъдат предприети промени след резервацията, се създават разходи както при анулация. При по-незначителни промени се начислява само такса за обработване в размер на 20 евро общо за резервацята.

До 21 дни преди датата на първа услуга ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице срещу такса - глоба, която е определена от съответната Авиокомпания и ако Туроператора е уведомен предварително за промяната. Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на задълженията по договора. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

Всички промени и отказ от резервацията се документират   писмено.

4. Хотели- Ту­рис­ти­те ще бъдат настанени в хотели описани в пакета.

4.1. Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително.

Туристи, които предварително не са заявили при записването си начина на настаняване, нямат право на претенции по време на пътуването.

4.2. В хотелите е необходимо да се съблюдава тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци  и                                                                                       бутилки.  При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.

4.3. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за своя сметка.

4.4. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод, в противен случай се налагат големи глоби. Агенцията не носи отговорност за това. 

4.5. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене - закуска, обяд или вечеря - се заплащат допълнително, освен ако изрично не е упоменато, че са включени в цената.

4.6. Стая с гледка към морето е възможно да бъде частично преградена от дървета или друга растителност, като това не дава основние за рекламации. Въпреки че някои хотели са описани като разположени на първа линия на брега е възможно  между тях и плажната ивица да има алея или улица, като това също не дава основние за рекламации.

5. Тран­с­порт - Ек­с­кур­зи­и­те се про­веж­дат с местни ту­рис­ти­чес­ки ав­то­бу­си.

По време на екскурзиите в превозните средства не се пуши и не се консумира храна,изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност! При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма, вида и категорията на транспортното средство, с оглед броя на записаните туристи по определена програма.

6.  място на тръгване.

6.1. За самолетните програми се заминава от летище посочено в договора.

7. Не­за­ви­се­щи от нас об­с­то­я­тел­с­т­ва

По вре­ме на пътуването,  като такива се считат влошени ме­те­о­ро­ло­гич­ни ус­ло­вия, ус­лож­не­на об­с­та­нов­ка по пъ­ти­ща­та, за­ба­вя­не на гра­нич­ни пун­к­то­ве, оказ­ва­не на по­мощ на ту­рист, на­ци­о­нал­ни и ре­ли­ги­оз­ни праз­ни­ци, ма­со­ви об­щес­т­ве­ни ме­роп­ри­я­тия, стачки, военнопо­ли­ти­чес­ки кон­ф­лик­ти и ог­ра­ни­че­ния, при­род­ни бед­с­т­вия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария с превозното средство по време на път и дру­ги из­к­лю­чи­тел­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При те­зи слу­чаи си за­паз­ва­ме пра­во­то на раз­мес­т­ва­не на еле­мен­ти и про­ме­ни в прог­ра­ма­та и на дейс­т­вия спо­ред кон­к­рет­но въз­ник­на­ла­та си­ту­а­ция, без агенцията да носи отговорност и да дъл­жи не­ус­той­ки за то­ва.

8.Туроператора” не носи отговорност в случай на болест или друга форс-мажорна ситуация, която възпира клиента от пътуване.

.„Туроператора” не носи отговорност в случай, че „Клиента” не е допуснат да пътува от летищните или митническите власти.

 9. Ану­ла­ции - Всич­ки от­ка­зи от пъ­ту­ва­не се из­вър­ш­ват лич­но, ка­то се пред­с­та­вят в пис­ме­на фор­ма в офи­са, в който е за­пи­сан ту­рис­тът. Не­ус­той­ки­те, кои­то се удър­жат при от­каз от пътуване от стра­на на ту­рис­та независи­мо от при­чи­ни­те, са как­то след­ва:

10.1. За самолетните пътувания - от деня на записване и съобразно политиката на авиокомпанията:

o                     До 20 дни преди датата на пътуване: 90% от сумата ще бъде възстановена

o                     От 19-10 дни преди датата на пътуване, 10 % от сумата ще бъде възстановена.

o                     От 9 дни преди датата на пътуване, нищо от сумата не може да  бъде възстановено

10.„Клиента”, в случай че е възпрепятстван да пътува, може да предостави заявените от него услуги на трето лице, като е длъжен да информира „Туроператора” не по-късно от 14 дни преди датата на пътуването. Клиента” е длъжен да заплати доплълнителните такси по смяната на името,за самолетните билети и хотелското настаняване в случай че има такива.

11. ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ

11.1. Преди пътуването - Агенцията си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията.

11.2. По време на пътуването туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата,  причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.

При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват не консумираните услуги.

*При отпътуване за друг град или място, закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.

Всички щети,нанесени на автобуса,самолета и хотела се заплашат незабавно на място,от виновното лице.

12.ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ - ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на увеличение на цената при покачване цените на горивата, промяна във валутните курсове, размера на летищните, пристанищните такси и др. възникнали след подписване на договора или увеличение на транспортните разходи поради несъбиране на необходимия минимален брой участници при организирни групови пътувания.Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

13. ОТГОВОРНОСТ на Туроператора: Туроператора но­си пъл­на от­го­вор­ност за ка­чес­т­во­то на всич­ки туристически ус­лу­ги, вклю­че­ни в прог­ра­ма­та.Оператора не носи отговорност за услуги който допълват туристическата програма,изпълняващи се от трети лицаи и са описани на специални документи за изпълнението им-фериботни билети,автобусни билети по редовни линии,ж.п.билети.В тези случай ,материална и морална отговорност пред клиента носи конкретния изпълнител на  услугата,като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.  Оператора не носи отговорност при промяна на стойноста на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача,които се оформят с отделен документ-билет,включително летищни и фериботни такси,такси за сигурност на летища ,гари идр.транспортни обекти. Промяната на стойноста на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките по т.6 и т.7

Туроператора не носи отговорност за заявени и заплатени услуги по време на самата екскурзия, независимо от това дали екскурзоводът съдеиства за предоставянето на услугата  или не.

В цената на автобусните екскурзии, входните такси на обектите, корабчета и допълнителни екскурзии не са включени в общата цена. Туроператора не носи отговорност при промяната им.

Туроператора не носи отговорност при забавяне при независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития.

Услуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсация,  стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

Туроператора не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на  самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.

При загубени или откраднати задграничен паспорт или лична карта Клиента се ангажира лично да си извади ПАСАВАН в Посолството на Р България в съответната държава и да си организира връщането в България на собствени разноски.

Туроператора не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Агенцията не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

 

 

 

 

СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ:

1.Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи услувия и Договора за организирано пътуване се решават на място, по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно устно или в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

3. В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок до 14 дни след края на пътуването.

Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

4.Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в устен или писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в устен или писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

5.Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

7.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.В случай,че „Клиента” сам прекрати даден тур от туристическия пакет, или не се появи 20 минути след уречения час за среща (по време на тура), с оглед да не се забавя и нарушава програмата „Туроператора” има право да продължи тура без „Клиента” и „Клиента” няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми. В този случай „Клиента” сам урежда завръщането си в хотела.

bottom of page